Category: Thương hiệu số

Hơn 10% lưu lượng truy cập các website đến từ Facebook

F

Facebook, Pinterest và Twitter chiếm khoảng 15,22% toàn bộ lưu lượng truy cập xét trong 1 tháng đối với 200.000 trang web được khảo sát.